Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

7 Carthausplatz (Stadion)

Paul Feldner (1874 -   1941)
Paul Feldner (1874 - 1941) pochodzi³ z rodziny rolniczej i we Frankfurcie nad Odr¹ uczy³ siê zawodu murarza. Poza tym prowadzi³ równie¿ ma³y bar piwny, który w krótkim czasie sta³ siê ulubionym miejscem spotkañ zrzeszonych robotników. Dziêki swojemu spo³ecznemu zaanga¿owaniu i odwa¿nym wyst¹pieniom cieszy³ siê du¿ym uznaniem. Dziêki temu, zaraz po I Wojnie Światowej, wybrano go na kierownika okrêgowego urzêdu opieki spo³ecznej. Wkrótce potem zosta³ jednym z za³o¿ycieli pierwszej robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej we Frankfurcie.

Po przejêciu w³adzy przez nazistów, Paul Feldner - socjaldemokrata oraz zwi¹zkowiec, zosta³ aresztowany i by³ wielokrotnie torturowany z powodu swoich pogl¹dów politycznych.

Zmar³ padaj¹c ofiar¹ terroru faszystowskiego.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©