Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

5 Bischofstraße 41 / Kleine Oderstraße

Max Hannemann (1899 -   ?)
Max Hannemann (1899 - ?) by³ cz³onkiem KPD (Komunistyczna Partia Niemiec) od roku 1931. Jako polityczny przywódca podokrêgu organizowa³ grupy oporu.

W roku 1934 zosta³ aresztowany z powodu zdrady pañstwa i skazany na 5 lat ciê¿kiego wiêzienia.

W 1939 trafi³ do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. W lutym 1945 jego ¿ona otrzyma³a ostatni znak, ¿e Hannemann jeszcze ¿yje, jednak po tej wiadomości ślad po nim zagin¹³.


Herbert Jensch (1900 -   1944)
Herbert Jensch (1900 - 1944) ¿y³ we Frankfurcie od roku 1920 i by³ cz³onkiem KPD (Komunistyczna Partia Niemiec), któr¹ od roku 1929 reprezentowa³ w parlamencie miejskim.

Po spaleniu Reichstagu zosta³ aresztowany i 19 miesiêcy później wypuszczony na wolnośæ. W 1939 zosta³ wcielony do marynarki wojennej. Podczas stacjonowania we Francji nawi¹za³ kontakt z francuskim ruchem oporu.

Zosta³ zamordowany na ulicy w Brest przez SS.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©