Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

13 Huttenstraße 8, 9/10, 10/11 (dawniej: 1, 3, 4)

Hans-Georg Marx (1903 -   1942)
Hans-Georg Marx (1903 - 1942) mieszka³ przy Huttenstraße 1 do roku 1941.

W 1942 zosta³ zes³any do obozu koncentracyjnego Groß-Rosen. Na podstawie danych Gestapo zaklasyfikowano go jako wrogiego narodowi i pañstwu.

Hans-Georg Marx zmar³ 16 czerwca w wieku 39 lat.


360 Grad Animation öffnen/schließen:


Ella Stein, geb. Wolff (1885 -   1942)
Ella Stein, z domu Wolff, (1885 - 1942) mieszka³a przy Huttenstraße 3. By³a ¿on¹ Georga Steina, który w roku 1939 wyemigrowa³ do Palestyny.

Przy Huttenstraße mieszka³a ona do roku 1941, a nastêpnie deportowano j¹ do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie zmar³a w wieku 57 lat.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

Betty Herzberg (1886 -   ?)
Betty Herzberg (1886 - ?) mieszka³a przy Huttenstraße 4.

W wieku 56 lat zosta³a deportowana do Rygi.
Od tego momentu dalszy jej los pozostaje nieznany.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

13 Huttenstraße 13 (dawniej: 8)

 Paul Boschwitz (1873 -   1940)
Else Boschwitz, geb. Brauer (1882 -   ?)
Paul Boschwitz (1873 - 1940) mieszka³ razem z ¿on¹ Els¹ Boschwitz (1882 - ?), z domu Brauer, przy ulicy Huttenstraße 8. Urodzony we Frankfurcie prowadzi³ tu handel wyrobami skórzanymi. Jego drugi sklep znajdowa³ siê przy ulicy Bahnhofstraße.

W roku 1939 Paul Boschwitz zosta³ internowany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie zmar³ 8 tygodni później.

Jego ¿onê wywieziono do obozu w Ravensbrück. W kwietniu 1940 roku zosta³a zwolniona pod warunkiem natychmiastowego opuszczenia kraju i wyemigrowania do Szanghaju. Nieca³e dwa tygodnie po zwolnieniu opuści³a Niemcy ruszaj¹c w kierunku Chin. Od tego momentu dalszy jej los pozostaje nieznany.


360 Grad Animation öffnen/schließen:


13 Huttenstraße 13 (dawniej: 8)

Georg Kaiser (1878 -   ?)
Margarete Kaiser (1884 -   ?)
W tym samym domu mieszkali równie¿ Georg Kaiser (1878 - ?) i Margarete Kaiser (1884 - ?).

Urodzony frankfurtczyk Georg Kaiser prowadzi³ sklep z konfekcj¹ a jego ¿ona pracowa³a w szpitalu jako pielêgniarka. Georg Kaiser by³ uprawnionym do g³osu cz³onkiem frankfurckiej Wspólnoty ¯ydowskiej. Po tym jak zmuszony by³ zamkn¹æ swój sklep, pracowa³ jako pomoc kuchenna w siedzibie Wspólnoty.

Oboje zostali deportowani do getta warszawskiego w roku 1942. Od tego momentu dalszy ich los pozostaje równie¿ nieznany.


Cäcilie Schwarz (1866 -   1943)
Kolejn¹ ¿ydowsk¹ mieszkank¹ domu by³a Cäcilie Schwarz (1866 - 1943).

W roku 1943 77-letnia wdowa zosta³a tak¿e deportowana do obozu Theresienstadt, gdzie zmar³a 5 miesiêcy później.

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©